Hva betyr det?

Av Inspektør Olaf Hjelmeland

International Marine Certification Institute – IMCI

Norge er forpliktet å følge regler som gjelder i det europeiske fellesskap, EØS avtalen er i så måte like bindende som fullverdig EU medlemskap. Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy nr. 1820 er obligatorisk. Den iverksetter EU direktiv 2003/44/EC og 94/25/EC.

Forskriften omfatter nybygde fartøy og brukte fartøy som importeres fra 3. land (eks. USA).

Denne båten skal CE-merkes. Fra test av båtens flyteevne i vannfylt tilstand

Denne båten skal CE-merkes. Fra test av båtens flyteevne i vannfylt tilstand

Hensikten med forskriften er at sikre og miljøvennlige fritidsfartøy skal og kan fritt omsettes innen EU. Som bruker av båt vil dette være en fordel. Fra 1998 skal alle nye båter fra 2,5 til 24 meter CE-merkes. Det er noen unntak, eksempelvis: kajakker. For noen viktige komponenter så som i drivstoffsystem, – styresystem, – startsperre for utenbordsmotorer er det også krav om CE-merking. Bygger du en båt fra grunnen av for eget bruk og starter med 2 planker som hugges i skogen er båten unntatt fra kravet om CE-merking. Men du kan ikke omsette den før du har brukt den i 5 år uten å CE-merke den. Filosofien er enkel, om du fortsatt lever så er båten sikker.

Det er produsenten som er ansvarlig for å påføre CE-merket. Når du kjøper en ferdig båt så kontroller at dette er i orden. Sjekk følgende:

  • Båt har påført byggenummer – CIN (Craft identification number). Skal vises på styrbord side akter.

  • Produsentskilt som viser båtbygger, modellnavn, konstruksjonskategori, max. antall personer, max. last som kan bringes om bord og CE merke.

  • Brukerhåndbok. Produsenten skal lage en veiledning for sikker bruk av båten og forholdsregler ved ferdsel på sjøen. Brukerhåndboken skal være på skandinavisk språk å oppfylle krav gitt i ISO standard 10240.

  • Samsvarserklæring som er produsentens erklæring på at alle relevante sikkerhetskrav er oppfylt.

Det betyr at båten skal kunne motstå forhold den kan utsettes for ved normal bruk, men det omfatter ikke belastinger den for eksempel kan utsettes for ved grunnstøting. Forskriften er understøttet av et 60 talls ISO standarder og som fastlegger detaljkrav.

Noen uønskede situasjoner som for enhver pris må unngås:

  • Kantring og vannfylling (alle båter under 6 meter skal flyte i vannfylt tilstand).

  • Brann om bord i båt kan være katastrofalt.

  • Vanninnstrømming gjennom åpninger og skroggjennomføringer.

Båter som brukes på et lite tjern stilles det naturlig nok lavere krav til enn for en båt som brukes på det åpne hav. Derfor operer forskriften med konstruksjonskategorier hvor kravene er tilpasset forhold den kan utsettes for.

Som bruker av båten skal du være klar over at produsentens ansvar forutsetter at båten brukes slik som anbefalt. Tar du en båt i kategori C og seiler den til Island med for mange personer om bord og bruker en større motor enn beskrevet har du eksempelvis brutt 3 forholdsregler fra produsenten. Da kan du ikke bebreide produsenten hvis det går galt.

Det er verdt å understreke at CE-merking ikke er et kvalitetsstempel. Det skal være en forsikring på at båten er sikker og miljøvennlig. Du må selv bestemme deg for hva båten skal være god til og foreta ditt valg ut fra det. Ønsker du en båt for maksimal fartsopplevelse er det vanskelig å kombinere med den optimale båt for fiske.

Det er 4 konstruksjonskategorier for båter, disse er:

KONSTRUKSJONS-KATEGORI

A

Havgående fartøy

B

Fartøy til bruk utenfor kysten

C

Fartøy til bruk langs kysten

D

Fartøy for beskyttet farvann

SKROG: 2,5 – 12 m

Stabilitet testes av Teknisk kontrollorgan

Produsent

Produsent

kan gjøre alt

selv

SKROG: 12 – 24 m

Full typegodkjenning fra
Teknisk kontrollorgan

Hva gjelder støy til omgivelsene – Den enkelte båt type skal støymåles og overensstemmelse med krav skal attesteres av teknisk kontrollorgan, det gjelder båter med innenbords motor. Dersom forholdet mellom motoreffekt / deplasementsforholdet er lavt er det unntak, eksempelvis for seilbåter. Motorer med hekkaggregat og utenbordsmotorer skal være ok fra motorprodusenten.

Hva gjelder eksosutslipp – For nye fartøy og fartøy som gjennomgår større ombygging tillates bare bruk av motorer som oppfyller krav til eksosutslipp. Båtprodusenten skal skaffe tilveie dokumentasjon som bekrefter at motoren overholder kravene. Slik dokumentasjon skal også fremskaffes for importerte brukte fartøy fra 3. land. Konsekvensen av manglende dokumentasjon er utskifting til motor(-e) som kan dokumentere overholdelse.

Teknisk kontrollorgan tildeler ikke CE-merket, dette må produsenten selv gå god for. For å kunne CE-merke må produsenten etablere følgende som skal kunne legges fram for tilsynsmyndigheten.

Teknisk dokumentasjon Viser hvem som produserer båten, hva slags båt det er,

anvendte standarder, hvordan båten bygges, tegninger, testrapporter for stabilitet, flyteevne, støy og komponenter som anvendes, mv. Brukerhåndbok, skilt og samsvarserklæring.

Produksjonsopplegg Kvalitetssikring som viser hvilke tiltak som iverksettes for å

oppfylle beskrivelser i Teknisk dokumentasjon, dvs. sporbarhet for hver individuelle båt. Skal arkiveres i 10 år.

Regler Den norske forskrift (Directiv 2003/44/EC og 94/25/EC).

ENh / ISO standarder. Forskriften understøttes av et 60 talls internasjonale standarder.

RSG Guidelines. Utarbeidet for koordinering mellom Teknisk kontrollorgan samt veiledning for Tilsynsmyndigheter og Produsenter.

Hvem gjør hva Sjøfartsdirektoratet. Tilsynsmyndighet.

Produsenten. Skal etterleve forskriften.

Tekniske kontrollorgan. Organ godkjent av EU for å kontrollere forhold produsenten ikke kan gjøre selv.

Når produsenten leverer et CE-merket fartøy og du bruker båten slik som anvist vil du få trygghet med på kjøpet – lykke til.

Denne båten er unntatt fra CE-merking siden den er satt sammen med metoder som var anvendt før 1950. Norsk påvirkning på regelverket fikk gjennomslag, gammel båttype nedarvet fra vikingene – de hadde god greie på båt

Denne båten er unntatt fra CE-merking siden den er satt sammen med metoder som var anvendt før 1950. Norsk påvirkning på regelverket fikk gjennomslag, gammel båttype nedarvet fra vikingene – de hadde god greie på båt

Det er stengt for kommentarer.