Trondheimsfjorden Båtunion

Høsten 2011 ble det avholdt møte i Trondheim hvor alle båtforeninger som sogner til Trondheimsfjorden ble invitert. Rammen var å identifisere eventuelle områder hvor vi kan ha sammenfallende interesser. Kanskje kunne det være av interesse med uforpliktende samarbeid på områder som angår oss alle.

I januar 2013 ble det invitert til startmøte. TFBU ble etablert av de mange fremmøtte båtforeninger. En arbeidsgruppe fikk i oppdrag å jobbe videre med saken. Av saker som har blitt gjennomført nevnes:

  • Guide for bruk av Trondheimsfjorden som friluftsområde. I samarbeid med Pirforlaget ble boken «Trondheimsfjorden – En turguide» utgitt sommeren 2015.
  • Tilbud om gunstig innkjøpsordning på fortøyningsmateriell. Gjelder innkjøp gjennom foreninger.


Trondheimsfjorden Båtunion er ikke en formell organisasjon med vedtekter og kontingent, men det er etablert retningslinjer for kontaktnettet. Retningslinjene ble revidert på allmøte høsten 2015. Da disse er kortfattet og beskrivende gjengis retningslinjene i sin helhet nedenfor:

RETNINGSLINJER – TFBU
25.11.2015

Om TFBU
Trondheimsfjorden Båtunion er et kontaktnett og forum for båt- og seilforeninger. TFBU vil identifisere områder som en har gjensidig nytte av å samarbeide om, men er først og fremst en kontaktkanal for deltagende foreninger. Under dette hører formidling av informasjon på egen hjemmeside. Fritidsaktivitet med båt er av stor betydning for mange. TFBU skal arbeide for at eksiterende og nye båtbrukere får gode opplevelser ved bruk av Trondheimsfjorden. TFBU kan opptre samlet overfor myndigheter og andre til beste for et rikt og interessant båtliv ved enighet om det.

Hva TFBU ikke er
TFBU er ikke en organisasjon med medlemskontingent, vedtekter og tillitsvalgte. TFBU er heller ikke erstatning eller alternativ til etablerte båtforbund nasjonalt eller lokalt.

Deltagelse
Alle båt- og seilforeninger lokalisert i fjorden innenfor aksen Ørland / Agdenes kommune kan delta i TFBU. Prosjekter som vedtas gjennomført kan ha en kostnad, men prosjekter skal ikke belaste den enkelte medlem i TFBU uten at en positivt sier ja til å delta. Ved deltagelse får foreninger et nettverk som kan komme til nytte ved løsning av praktiske oppgaver. Kontakt medlemmer seg i mellom i aktuelle saker uten å gå via TFBU er en god bruk av nettverket.

Organisering
Det avholdes minimum ett årlig allmøte for deltagende foreninger og andre interesserte. Allmøte reviderer retningslinjene og ajourfører liste over forhold det kan samarbeides om. I tillegg kan møtet ha en faglig del med tema som er av interesse for medlemmene og båtfolk flest. Møter kan komme i stand når flere ønsker det i aktuelle saker av felles interesse.

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med minimum 4 deltagere som vil fungere til neste allmøte. Innspill fra medlemmene kan sendes arbeidsgruppen og denne informerer medlemmene når det er behov for det. 

Oppgaver av felles interesse

  • Innkjøp og innkjøpslag, spesielt hva gjelder havnemateriell.
  • Havneutbygging, sikkerhet og erfaringer i kontakt med kommune.
  • Arbeidsbåt og dykkertjenester
  • Drift av forening, medlemsforvaltning, havneprogram, hjemmeside mv.
  • Kursvirksomhet knyttet til båt og sjøliv.
  • Guide for bruk av Trondheimsfjorden som turområde.